Regulamin

Author: Design Studio WWW

Partner: www.wellysslaser.pl

Regulamin

REGULAMIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

A. Definicje: 

 

Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: www.kobemeble.pl 

Regulamin - niniejszy regulamin.

Sprzedawca – P.H.U. „TOTO-PLUS” Małgorzata Krzyżaniak, ul. Warszawska 2, 63-600 Kępno, NIP 619-112-10-01, Regon 250410046, Nr ewid. 4524, 

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego). 

Towar – każdy produkt oferowany do sprzedaży przez Sklep. 

 

B. INNE POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie ze sklepu jest równoważne z akceptacją wszystkich postanowieniami i stosowaniem się do niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów fabrycznie nowych. 
 3. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zawierając umowę sprzedaży poprzez Sklep Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT bez jego podpisu. 
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób: 

a) mailowo pod adresem: kobemeble@gmail.com

      b) telefonicznie pod numerem: +48 601 750 063

      c) poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronie internetowej www.kobemeble.pl 

      d) za pośrednictwem portalu Allegro.pl zgodnie z zasadami stosowanymi przez ten portal.

 

 

II. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 

 

 1. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu lub portalu Allegro.pl
 2. Umowy zawierane są w języku polskim. Miejscem zawarcia umowy jest Rzeczpospolita Polska. Prawem właściwym dla zawartych umów jest prawo polskie. Sprzedawca wysyła Towar zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na podstawie dodatkowych ustaleń z Klientem również poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.  
 3. Wszystkie ceny wskazane przez Sklep są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. W celu zawarcia umowy poprzez Sklep konieczne jest założenie konta na stronie kobemeble.pl. Założenie konta możliwe jest jedynie online i jest bezpłatne. W celu założenia konta należy ustalić nazwę użytkownika i wskazać hasło. Dokonanie zakupu możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do swojego konta. 
 5. Informacje i opisy Towarów oraz cenniki umieszczone na stronie internetowej sklepu w razie wątpliwości poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy (at. 71 kodeksu cywilnego).  
 6. Dostawa towaru wiąże się z dodatkowymi płatnościami w zależności od rodzaju zamówionego Towaru. Cennik dostawy znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz jest podawany przez Sprzedawcę przy aukcjach na portalu Allegro.pl. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że osoba dostarczająca Towar nie ma obowiązku wniesienia go. Ceny wskazane w cenniku są cenami brutto. 

 

 III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca potwierdza złożone zamówienie drogą mailową na adres wskazany przez Kupującego przy rejestracji konta. 
 2. Złożenie zamówienia rodzi po stronie Kupującego obowiązek dokonania zapłaty ceny oraz uiszczenia kosztów dostawy oraz innych kosztów związanych z zamówieniem, jeżeli Kupujący został o nich poinformowany przed złożeniem zamówienia oraz obowiązkiem odbioru Towaru. W przypadku odmowy odbioru Towaru Kupujący będzie uznawany za pozostającego w zwłoce. 
 3. Sklep realizuje zamówienie w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, pod warunkiem wskazania przez Kupującego pełnych danych adresowych i kontaktowych oraz adresu dostawy Towaru. 
 4. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest tylko i wyłącznie przed jego potwierdzeniem przez Sprzedawcę. 
 5. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar w następujący sposób: 

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

b) gotówką przy odbiorze. 

       

        6.  W przypadku płatności przelewem dane Sprzedawcy do przelewu: 

       P.H.U. „TOTO-PLUS” Małgorzata Krzyżaniak, ul. Warszawska 2, 63-600 Kępno, 

       Nr rachunku: 64 1500 1793 1017 9017 7362 0000

       w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. 

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ustępów następujących.  Termin do odstąpienia od umowy liczy się od dnia wydania Towaru Kupującemu lub osobie przez Kupującego wskazanej. 
 2. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Kupującego. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem, wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 3. Odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia w języku polskim. Oświadczenie może być złożone w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, oświadczenie złożone w inny sposób niż na wskazanym formularzu jest ważne i skuteczne.  
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie prawidłowo zapakować i wydać Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego wskazanej. 
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrot zapłaconej ceny i innych należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w sposób wskazany przez Kupującego. Jednakże jeżeli Kupujący nie wskaże sposobu zwrotu cen, następuje on w taki sposób, w jaki została uiszczona zapłata za Towar. 
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 8. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. w szczególności z art. 556-576. Kupujący ma prawo skorzystać z roszczeń przewidzianych przez wskazane przepisy. 
 9. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej      przeznaczeni, 

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna). 
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
 4. Jeżeli Towar ma wady fizyczne Kupujący ma prawo złożyć Sprzedawcy reklamację. Reklamację składa się w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: P.H.U. TOTO-PLUS Małgorzata Krzyżaniak, ul. Warszawska 2, 63-600 Kępno

b) mailowo na adres Sprzedawcy: kobemeble@gmail.com 

c) poprzez wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się stronie internetowej Sprzedawcy www.kobemeble.pl 

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Kupującego, dane adresowe i kontaktowe Kupującego (adres do korespondencji, e-mail, telefon), dokładne określenie towaru wraz z datą i sposobem jego zakupu, opis wad, czasu i okoliczności ich wykrycia oraz określać roszczenie Kupującego przysługujące  tytułu rękojmi. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca zwraca się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji. 
 2. Do reklamacji winna być załączona kopia wystawionej faktury lub paragonu. 
 3. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie kompletnej reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej prawidłowego zgłoszenia uznaje się za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę. 
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego Kupujący ma obowiązek zapakować Towar w sposób umożliwiający jego odebranie i zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. 
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną rzeczy, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na nową przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.  
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady towaru powstałe w wyniku jego nieprawidłowego lub niegodnego z przeznaczeniem używania, nieprawidłowego składania lub montażu oraz wyrządzone osoby trzecie, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z pomyłki lub błędu Kupującego przy dokonywaniu zamówienia Towaru. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru przez Kupującego, koszty  jego zwrotu obciążają Kupującego. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Przez złożenie zamówienia lub zakup Towaru za pośrednictwem Sklepu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy www.kobemeble.pl
 2. We wszelkich sporach dotyczących zawartych umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zastosowanie znajduje prawo polskie. 
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 roku, poz. 827) i innych ustaw. 
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 sierpnia 2015 roku i znajduje zastosowanie do wszystkich umów zawartych po tym dniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat (dane przedsiębiorcy) 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Sklep na bazie OpenCart
KOBE © 2018